О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2024г.)

 

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

гр. София 1336, п.к. 3, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66

 

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: „Пресичане на р. Струма чрез хоризонтално насочено (HDD) сондиране в участък от Транзитния Газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN 700 в землищата на с. Сливница (ЕКАТТЕ 67369), с. Долна Градешница (ЕКАТТЕ 22068) и гр. Кресна (ЕКАТТЕ 14492), община Кресна, област Благоевград"   

 

Лицa за контакти от страна на Възложителя:

инж. Борислав Чаушев, еколог, тел. 02/939 65 43; e-mail: Borislav.Chaushev@bulgartransgaz.bg

инж. Каролина Ненова, гл. специалист инвестиционна дейност, тел.: 02/939 66 89; e-mail: Karolina.Nenova@bulgartransgaz.bg

 

При проявен интерес, писмени становища и мнения се приемат в Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Благоевград, на адрес: гр. Благоевград, 2700, ул. "Свобода" №1.

С уведомлението може да се запознаете на следния тук.

11.06.2024г.